THERAPIE

Shiatsu | Shōnishin | Traumatherapie

YOGA & PILATES

SCHWANGERSCHAFT &
GEBURT

Geburtsvorbereitung | Rückbildung
Baby-Shiatsu